Identitat: INNOVAMAT EDUCATION, SL

NIF: B67098129

Adreça postal: Av. De la Generalitat, 216, 4t 3a, SANT CUGAT DEL VALLÈS (08174 Barcelona,Espanya)

Correu electrònic: rgpd@innovamat.es

INNOVAMAT EDUCATION, SL (en endavant, INNOVAMAT), com a responsable del lloc web https://app.innovamat.com/, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), el Reglament(UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

INNOVAMAT tracta dades personals per compte de les escoles com a Encarregat de tractament a través del contracte corresponent d’encarregat de tractament.

Finalitats:
Les finalitats concretes per a les quals s’encarrega el tractament és l’accés del professorat i l’alumnat de les escoles a la plataforma digital de recursos i materials didàctics.

Dades tractades:
Per a l’execució de la prestació derivada del compliment de l’objecte del contracte d’encàrrec de tractament, el Responsable de tractament (l’escola) posa a disposició de l’Encarregat de tractament (INNOVAMAT) la informació següent:

En el cas dels alumnes: nom i cognom, curs i classe, escola, edat, correu electrònic i fotografia.
En el cas dels professors: nom i cognom, correu electrònic.
En el cas dels pares: nom i cognom, correu electrònic.
Legitimació:
La base legal per al tractament de dades és l’execució d’un contracte amb les escoles.

Com que les dades personals són recollides per les escoles, l’única responsable de demanar autorització de tractament de dades personals dels menors als seus representants legals (progenitors o tutors legals) és la mateixa escola. INNOVAMAT actua com a Encarregat de tractament firmant amb l’escola el contracte oportú, i queda exempt de qualsevol responsabilitat davant la falta de diligència per part de l’escola en el tractament de dades personals de menors i l’aplicació de mesures de seguretat pertinents per a la seva protecció.

Conservació de dades:
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen.

Cessió de dades:
No hi ha cessió de dades a tercers. INNOVAMAT només facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal.

Drets de les persones interessades:
INNOVAMAT, com a Encarregat de tractament, té l’obligació de comunicar per correu electrònic a la direcció que indiqui el Responsable de tractament (escola) les persones afectades que exerceixin els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i de no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades davant de l’Encarregat de tractament. La comunicació s’ha de fer de manera immediata i en cap cas més enllà del dia feiner següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si és necessari, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

Tot i així, es pot sol·licitar l’exercici dels drets següents presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a rgpd@innovamat.es, indicant com a assumpte «RGPD, drets afectat» i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

Dret d’accés: permet l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal.
Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que els pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Canvis en la present política de privacitat:
INNOVAMAT es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Legislació
Amb caràcter general les relacions entre INNOVAMAT i els usuaris dels serveis telemàtics, presents en aquest web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts.

Galetes:
INNOVAMAT no utilitza galetes per recollir informació dels usuaris. Només s’utilitzen galetes pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (les que permeten a l’usuari la navegació a través del lloc web i l’ús de les diferents opcions i serveis que ofereix).

Innovamat