ELS NOSTRES PILARS Principis didàctics d’Innovamat
Ens basem en la recerca per elaborar i iterar els nostres recursos. Tots els coneixements matemàtics estan interconnectats i cal fomentar-ne les connexions.

1.

Seguir un enfocament socioconstructivista

S’ha de construir el coneixement matemàtic des de la comprensió, a través de l’exploració, la manipulació, l’experimentació i el descobriment, amb el docent com a guia. En particular, la manipulació i l’experimentació són essencials en el procés d’aprenentatge, independentment de l’edat de l’alumne.

La interacció social i la conversa són essencials per construir comprensió conceptual, en qualsevol etapa.

2.

Seqüenciar per interconnectar conceptes

Tots els coneixements matemàtics estan interconnectats i cal fomentar-ne les connexions. El contingut ha de ser descobert seguint una seqüència en espiral d’activitats riques, practicar-lo per desenvolupar fluïdesa i consolidar el coneixement fins a arribar a l’abstracció.

3.

Oferir contextos rellevants per a un aprenentatge significatiu

Un context és rellevant per a l’alumne quan es planteja una situació desafiant que desperta la seva curiositat, sense necessitat de centrar-nos en els seus interessos personals. Les connexions de les matemàtiques amb altres àmbits poden ajudar a donar-los sentit i rellevància.

4.

Practicar per desenvolupar fluïdesa

La fluïdesa aritmètica, entesa com a eficiència, flexibilitat i precisió a l’hora de tractar amb nombres i fer operacions, és clau per a l’èxit matemàtic dels alumnes. És necessari invertir temps a l’aula per explicitar les diferents estratègies i practicar-les en contextos diversos fins a automatitzar els fets bàsics de cada etapa. Cal practicar per desenvolupar fluïdesa i no presentar els algorismes prematurament, per evitar la passivitat cognitiva.

5.

Vetllar per la universalitat dels recursos

Les matemàtiques són per a tothom, qualsevol persona és capaç de fer matemàtiques i sentir-se satisfet fent-les. Les activitats han de ser dissenyades des d’una perspectiva de «terra baix, sostre alt i parets amples» per atendre la diversitat a l’aula i permetre que tots els infants puguin participar i progressar.

6.

Avaluar al servei de l’aprenentatge

L’avaluació ha de ser un mitjà per regular els processos d’ensenyament i aprenentatge, identificar encerts, dificultats, errors i trobar maneres de progressar. Cal centrar la mirada avaluadora tant en els continguts com en els processos o competències i les habilitats socioemocionals. Avaluar és una actitud contínua que combina la recopilació d’evidències duradores amb la recollida d’evidències efímeres.

7.

Fer un ús conscient de la tecnologia

La tecnologia, feta servir en favor de l’aprenentatge, aporta un valor diferencial en la personalització i en la generació de dades valuoses perquè els mestres puguin ajustar la tasca docent per ajudar millor els infants. Té un paper fonamental en la pràctica sistemàtica i reproductiva, ja que permet la personalització i el treball autònom.

8.

Entendre el rol del docent com a guia

Els docents tenen un paper crucial a l’hora de guiar i avaluar els alumnes en el seu procés de formació. Han d’entendre l’error com una oportunitat d’aprenentatge i valorar-lo com a tal. Han d’aconseguir que els alumnes se sentin desafiats i aprenguin a gestionar l’error sense frustrar-se. Els docents necessiten formar-se contínuament i han de transmetre passió per les matemàtiques.

9.

Involucrar la comunitat educativa

Assolir un aprenentatge competencial de les matemàtiques requereix un canvi de perspectiva i una participació activa i conjunta de tota la comunitat educativa: docents, infants i famílies.

10.

Desenvolupar recursos didàctics basats en evidències

Tots els recursos que oferim estan basats en marcs teòrics de recerca existents en l’àmbit de l’educació matemàtica i validats a l’aula. Fem una recerca rigorosa de manera contínua per provar, millorar i iterar els recursos desenvolupats.

Sempre disposats a ajudar

Tingues la seguretat de tenir un equip d’especialistes a la teva disposició en tot moment.
Innovamat