BASATS EN LA CIÈNCIA Vèrtex, el nostre centre de recerca
El pont entre la recerca científica i la realitat de les aules

Una combinació poderosa

El nostre equip didàctic pensa, dissenya i escriu la proposta d’activitats partint d’una combinació poderosa: recerca rigorosa en didàctica de les matemàtiques, basada en evidències científiques i experiència a l’aula.

Alhora, la implementació dels nostres recursos a l’aula nodreix la recerca de la qual havíem partit per crear-los. És a dir, establim una relació bidireccional entre la recerca i els centres educatius.

És indispensable bastir aquest pont, i per contribuir-hi hem creat un grup de recerca propi.

Articles sobre recerca

Col·laborem juntament amb universitats i centres de recerca

UAB, UB, URV, D’EP, ESADE, Universitat d’Alacant, WestEd i Germina.

Els objectius del grup de recerca són:

Investigar i generar evidències que permetin analitzar, mesurar l’impacte i millorar la proposta d’Innovamat.

Descobrir els factors sociocognitius i didàctics que influencien l’aprenentatge de les matemàtiques i desenvolupar intervencions que atenguin les necessitats de l’alumnat.

Compartir conclusions i evidències científiques, així com transferir aquests resultats per contribuir al desenvolupament de la didàctica de les matemàtiques.

L’equip

Format per doctors en didàctica de les matemàtiques, experts en transformació educativa i investigadors científics. Te’ls presentem!
ELS NOSTRES ESTUDIS

Línies de recerca

El grup de recerca té diversos estudis en marxa en els quals participen tant escoles que fan Innovamat (Vèrtex) com escoles que no. Tots aquests estudis giren al voltant d’una de les línies d’actuació següents:

Factors socioemocionals

Els factors socioemocionals tenen un paper crucial en l’aprenentatge de les matemàtiques, i afecten tant el rendiment com l’actitud dels estudiants vers aquesta disciplina. Aquests factors inclouen, però no es limiten a: l’ansietat matemàtica, la motivació vers les matemàtiques i la mentalitat que un té sobre el procés d’aprenentatge (mentalitat fixa contra mentalitat de creixement). Aquest any tenim dos estudis que intenten investigar la influència d’aquests factors:

  • SMART: Investiguem la relació entre el rendiment matemàtic, a través de la prova TIMSS, i factors socioemocionals com la motivació, l’ansietat matemàtica i la mentalitat de creixement.
  • MAGIC: Investiguem si treballar la mentalitat de creixement a l’aula, amb activitats dissenyades per l’equip d’Innovamat, millora la motivació i disminueix l’ansietat matemàtica dels infants.
Dificultats d’aprenentatge

En aquesta línia de recerca ens centrem en els infants amb baix rendiment matemàtic, així com en els infants amb dificultats d’aprenentatge en les matemàtiques, sovint agrupades sota el terme «discalcúlia». Per fer-ho, fem servir el marc teòric «Resposta a la Intervenció» (RTI, per les sigles en anglès) per (1) accelerar l’aprenentatge d’infants amb baix rendiment en aspectes concrets i (2) detectar infants amb risc de tenir alguna dificultat d’aprenentatge. En aquest cas, ens centrem en edats primerenques i avaluem la fluïdesa aritmètica, un predictor important del rendiment acadèmic.

  • HUMANS: Fem servir el marc teòric RTI per detectar infants amb baix rendiment en fluïdesa aritmètica i oferir-los activitats que els permetin millorar el rendiment. Per això, els infants treballen el sistema numèric aproximat per millorar el concepte de nombre.
Avaluació d’impacte amb proves estandarditzades

Aquesta línia de recerca se centra a avaluar l’impacte de l’ús d’Innovamat en el rendiment matemàtic amb proves estandarditzades a diferents països. Per això, es compara el resultat obtingut en proves estandarditzades entre escoles que fan Innovamat (grup tractament) i escoles que fan altres propostes (grup de control).

  • EQUAL: Proves estandarditzades de Catalunya (prova de competències bàsiques de la Generalitat de Catalunya)
  • RITUS: Proves estandarditzades dels Estats Units, a través de l’empresa Linkit.
Perfils docents

Aquesta línia de recerca se centra a detectar quin tipus d’influència tenen els docents en l’aprenentatge de matemàtiques dels seus alumnes i quins factors són més rellevants.

  • TIMES: Desenvolupar eines que permetin investigar quin tipus de docents imparteixen els productes d’Innovamat i com s’implementa la seqüència didàctica d’Innovamat a classe.
Factors d’aprenentatge a llarg termini

Per entendre els factors que influeixen en l’aprenentatge de les matemàtiques és important dissenyar estudis longitudinals que et permetin entendre el context i la trajectòria d’aprenentatge de cada infant.

  • SMALL: Prova de competència matemàtica (ConMat) any a any per detectar quin tipus de factors influeixen en l’aprenentatge de les matemàtiques en el futur.
Didàctica matemàtica

Aquesta línia de recerca se centra a aprofundir en aspectes concrets de la seqüència didàctica d’Innovamat i avaluar-ne l’impacte en l’aprenentatge.

  • CROC: Mesurar l’efecte de la pràctica digital en la capacitat de resolució d’operacions combinades.
  • DRON: Mesurar les capacitats de resolució d’operacions complexes en infants exposats a les estratègies basades en fets coneguts – fets derivats.

Projectes i beques de recerca

Liderem diversos projectes de recerca i innovació que compten amb el suport d’organitzacions públiques i privades:
Beca Torres Quevedo (Agència Estatal d’Investigació, Govern d’Espanya)

Projecte d’ajuda a la individualització de l’aprenentatge de les matemàtiques a través de la intel·ligència artificial.

Programa Math Tutoring, de la Fundació Bofill

Projecte adreçat a escoles d’alta complexitat per facilitar que els infants de 6è de primària tinguin el suport necessari per descobrir, aprendre i gaudir de les matemàtiques, i es redueixin les desigualtats educatives.

Doctorat Industrial becat amb una ajuda per a la formació de doctors en empreses. «Doctorats Industrials» 2018

L’objectiu és dissenyar, implementar i validar un instrument que permeti caracteritzar la riquesa de qualsevol guia didàctica, partint del cas particular de les guies d’Innovamat, per detectar-hi punts forts i punts de millora. Es pretén determinar si les oportunitats potencials detectades a priori són aprofitades pel mestre, i de què depèn que això passi o no. Per això, s’han enregistrat mestres de perfils docents ben diferenciats mentre duen l’activitat a les seves aules respectives i es pretén analitzar-ne els enregistraments.

Plataforma intel·ligent per distribuir continguts curriculars per a mestres i escoles

L’objectiu és el desenvolupament d’una plataforma intel·ligent distribuïdora de continguts curriculars per a mestres i escoles que trenqui amb el model de negoci de l’editorial tradicional.

El projecte està finançat en el marc de la convocatòria 2020 d’ajudes per al desenvolupament de l’oferta tecnològica en continguts digitals en el marc de l’acció estratègica d’economia i societat digital del programa estatal de R+D+I (C008/20-ED).

Sempre disposats a ajudar

Tingues la seguretat de tenir un equip d’especialistes a la teva disposició en tot moment.
Innovamat