Advertiment Legal

Aquest portal web i tot el seu contingut, inclosos els serveis prestats, pertanyen a INNOVAMAT EDUCATION, SL, amb NIF B67098129 i domicili social a Av. De la Generalitat, 216, 4t 3a, SANT CUGAT DEL VALLÈS (08174 Barcelona, Espanya), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb el Tom 46146, Foli 23, Full 510957, telèfon de contacte 93 684 58 87, i e-mail de contacte info@innovamat.es.

1. Objecte

Innovamat Education, S. L (d’ara endavant també el Prestador o Innovamat), com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document —que regula l’ús de la pàgina web www.innovamat.es—, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre quines són les seves condicions d’ús.

A través del web, Innovamat facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’Usuari), fet que implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Advertiment legal, així com a altres disposicions legals que siguin d’aplicació.

L’Usuari ha de llegir atentament aquest Advertiment legal en qualsevol de les ocasions que accedeixi al web, ja que el Prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pugui aparèixer al web, sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement de l’Usuari aquestes obligacions. És suficient la publicació al lloc web del Prestador.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del web

La prestació dels serveis per part d’Innovamat té caràcter gratuït per a tots els usuaris.

2.2. Registre d’usuari

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre de l’Usuari. Així i tot, Innovamat condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del registre d’usuari corresponent. Aquest registre s’efectua en la forma expressament indicada en la mateixa secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a Innovamat permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al Prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre el consentiment dels pares, tutors o representants legals, últims responsables de tots els actes duts a terme pels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors els correspon, és per això que si els menors accedeixen a continguts no apropiats a través d’internet, han d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin controlar o restringir els continguts als quals poden accedir.

2.5.Obligació de fer un ús correcte del web

L’Usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la Llei i aquest Advertiment legal, així com amb la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’ha d’abstenir d’emprar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

  1. Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
  2. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
  3. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  4. Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la mateixa imatge de les persones;
  5. De qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers;
  6. Constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El Prestador s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n garanteix el correcte funcionament els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés al lloc web.

Innovamat no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Advertiment legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin provenir de l’ús il·legal o indegut del portal web.

4. GALETES

El lloc web de prestador pot utilitzar galetes (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes emprades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, vegeu la Política de galetes.

5. ENLLAÇOS

Des del lloc web és possible que es redirigeixi l’Usuari a continguts de tercers webs. Atès que des del web no es poden controlar els continguts introduïts pels tercers, Innovamat no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de la redirecció a webs amb qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i que ho posarà en coneixement de les autoritats competents.

El Prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent al lloc web del Prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSICE, el Prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborarà de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’Usuari consideri que pot existir algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El Prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions que s’hi estableixen, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD). Per a més informació, vegeu la Política de privacitat.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclosos a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies o gràfics, són propietat del Prestador o, en cas necessari, disposa de la llicència o autorització expressa dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia del Prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del Prestador es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, i ells mateixos són els responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui esdevenir en relació amb aquests continguts.

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb el portal web en qüestió o les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

El Prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, fet que no implica la menció o aparició en el lloc web, l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per fer qualsevol mena d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu escriure al correu electrònic ressenyat a dalt.

Innovamat